DEMOGRAFSKI RAZVOJ

OZNAKA IME KAZALNIKA POVEZAVE

D1

Spreminjanje števila prebivalcev
0-14 let
15-64 let
65 in več let
Skupaj

D2

Spreminjanje izobrazbene strukture preb.
Osnovna šola ali manj
Srednja šola
Višja šola ali več

D4

Stopnja rasti koef. star. odv. starih
Koeficient starostne odvisnosti starih
Indeks rasti koef. starostne odv. starih

D7

Selitveno gibanje prebivalstva
Notranje selitve
S tujino
Skupno

D10

Spreminjanje števila gospodinjstev