RABA PROSTORA

OZNAKA IME KAZALNIKA POVEZAVE

P4

Delež nepozidana/pozidana stavbna zemlj.

P5

Namenska raba
Stavbna zemljišča
Kmetijska zemljišča
Gozdna zemljišča
Vodna zemljišča
Druga zemljišča