Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije. Gre za pomembno strokovno podlago in spremni dokument za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Je rezultat prizadevanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki je ena od ključnih aktivnosti Ministrstva in je večinoma potekala v okviru transnacionalnega projekta Attract – SEE (Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi). Poročilo je nastajalo skozi daljše obdobje, zaključeno je bilo v letu 2015. Pri pripravi so bili preučeni različni družbeni, okoljski in gospodarski kazalniki, katerih uporaba omogoča kontinuirano spremljanje stanja, procesov in sprememb v prostoru.

Med cilji sistematičnega spremljanja prostorskega razvoja velja izpostaviti predvsem zagotavljanje podatkovne podpore pri usklajevanju različnih interesov v prostoru, spremljanje prostorskih učinkov porabe javnih finančnih sredstev in vključevanje prostorske dimenzije pri oblikovanju integralnih in sektorskih razvojnih politik in dokumentov na nacionalni ravni. Javne politike (tako integralne kot sektorske politike) in strateški razvojni dokumenti na nacionalni ravni se pripravljajo s premalo upoštevanja prostorskega vidika oziroma razmisleka o tem, kako se bodo sprejete razvojne usmeritve dolgoročno odražale v prostorskem razvoju države.

Dobro poznavanje stanja prostora ter pričakovanih prihodnjih razmer, ki se odražajo skozi razvojne trende, omogoča oblikovanje načel za usmerjanje nadaljnjega razvoja ter razvoja poselitvenih in drugih sistemov. Spremljanje stanja prostorskega razvoja omogoča ugotavljanje doseganja ciljev, zastavljenih v prostorski politiki (prostorski razvoj, zemljiška politika, trajnostna gradnja in stanovanjska politika) in načrtovanje sprememb in ukrepov za vodenje in oblikovanje učinkovite prostorske politike ter določanje prioritetnih področij za izvajanje teh ukrepov.

Poročilo o prostorskem razvoju

Poročilo o prostorskem razvoju - priloge