Kazalniki prostorskega razvoja

S spremljanjem stanja prostorskega razvoja ugotavljamo stanje in trende v prostoru, doseganje ciljev prostorske politike ter ugotavljajmo vplive drugih politik na prostorski razvoj. Stanje prostora je pomemben kazalnik splošne blaginje in kakovosti bivanja, opredeljujejo pa ga trenutne značilnosti prostora. Sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja predstavlja enega izmed pomembnejših instrumentov za prepoznavanje odstopanj od začrtanih ciljev razvoja. Temelji na izbranih kazalnikih, ki omogočajo primerjavo podatkov v različnih časovnih obdobjih ter na različnih prostorskih ravneh. Njihovo vrednotenje mora podajati odgovore predvsem v zvezi z vplivi izvajanja prostorskih aktov na zagotavljanje zdravega, varnega in za bivanje privlačnega okolja, na rabo naravnih virov ter na ohranjanja naravnih in kulturnih kakovosti okolja.

Spletni portal vsebuje izbrane kazalnike, ki omogočajo prikaz različnih lastnosti prostora. Trenutni nabor kazalnikov ni končen, pač pa se bo glede na opredelitve ciljev politike prostorskega razvoja v Republiki Sloveniji ter glede na dostopnost podatkov o prostorskih pojavih v prihodnje spreminjal in dopolnjeval. Cilj razvoja spletnega portala je na enem mestu omogočiti pregled ključnih prostorsko razvojnih trendov ter njihovo kontinuirano spremljanje. Le na podlagi analiziranja in ugotavljanja doseganje ciljev prostorskega razvoja je mogoče prilagajati in načrtovati spremembe in ukrepe za vodenje učinkovite prostorske politike.