Stanovanja / Delež prebivalcev, ki biva v prenaseljenih stan.

Opis kazalnika

Kazalnik prikazuje delež prebivalcev v prostorski enoti, ki so se v anketi SILC opredelili, da prebivajo v prenaseljenih stanovanjih. Podatek je ustrezno utežen s statističnimi podatki o demografski strukturi prostorske enote. Kazalnik je izražen v odstotkih [%]. 

Oznaka

S7

Ključne besede

Prostor, stanovanja, stanovanjska problematika, prenaseljenost, SILC

Cilj / namen

Kazalnik prikazuje utežen in normaliziran delež prebivalcev v prostorski enoti, ki so se v anketi SILC opredelili, da prebivajo v prenaseljenem stanovanju. 

Ključno sporočilo

Višje vrednosti kazalnika kažejo na večje nezadovoljstvo stanovalcev določene prostorske enote z razpoložljivo uporabno površino v njihovem stanovanju. Podatke lahko vpliva na motivacijo prebivalcev, da se v celoti (celo gospodinjstvo) ali deloma (izselitev enega ali več članov gospodinjstva) preselijo v drugo stanovanje. 

Vsebinski komentar

Pri anketi SILC gre za subjektivno oceno prebivalcev, ki so vključeni v panelno raziskavo. Sodelujoči v raziskavi so se lahko opredelili glede vprašanja, ali menijo, da prebivajo v prenatrpanem stanovanju. Ker gre za večletno panelno raziskavo, pri kateri se ista gospodinjstva spremlja skozi daljše časovno obdobje, je možno primerjati spreminjanje odgovorov v primeru spreminjanja števila oseb v istem gospodinjstvu ob nespremenjenih okoliščinah (uporabna površina gospodinjstva). 

 

Podatki so zaradi anketne narave zajema podatkov (zajetje ni popolno) ustrezno uteženi in normalizirani z demografskimi podatki prostorske enote v času izvajanja ankete.

 

Povzeto po Eurostat:

Ta indikator je definiran kot delež populacije, ki živi v prenatrpanem gospodinjstvu. Da oseba živi v prenatrpanem gospodinjstvu se smatra, če gospodinjstvo nima na voljo minimalnega števila sob glede na člane gospodinjstva, in sicer:

  • ena soba na gospodinjstvo,
  • ena soba na par v gospodinjstvu,
  • ena soba na vsako osebo, starejšo od 18 let,
  • ena soba na par ali eno osebo istega spola v starosti med 12 in 17 let,
  • ena soba na vsako osebo v starosti med 12 in 17 let, ki ni bila uvrščena v prejšnje kategorije,
  • ena soba na par otrok, mlajših od 12 let.

Definicija

Povzeto po Metodološko pojasnilo SURS: Kazalniki dohodka in revščine (SILC), Slovenija

Zadnjič osveženo: 9.9.2016

 

PRENASELJENOST STANOVANJA STOPNJA PRENASELJENOSTI STANOVANJA je odstotek oseb, ki živijo v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na število, spol in starost članov gospodinjstva. Prenaseljeno je stanovanje, ki nima vsaj ene sobe na gospodinjstvo in hkrati še ene sobe za vsak par, ene sobe za vsako polnoletno samsko osebo, ene sobe za dva otroka istega spola, stara 12–17 let, ene sobe za vsakega otroka različnega spola, starega 12–17 let, in ene sobe za 2 otroka, mlajša od 12 let. Z raziskovanjem SILC za leto 2011 se je spremenila metodologija izračuna tega kazalnika, zato podatki od leta 2011 dalje niso primerljivi s podatki za prejšnja leta. Do leta 2010 se kuhinja ni štela za sobo, od leta 2011 dalje se med sobe šteje tudi kuhinja, če meri vsaj 6 m2 in jo gospodinjstvo uporablja tudi za jedilnico, dnevno sobo, delovno sobo ali za podobne namene.

 

ENOTE OPAZOVANJA

Enota opazovanja so vsi člani gospodinjstev, ki sodelujejo v raziskovanju Življenjski pogoji (SILC). V to raziskovanje so zajeta samo zasebna gospodinjstva in osebe v teh gospodinjstvih. Osebe, ki prebivajo v skupinskih gospodinjstvih (npr. v domovih za ostarele, socialnovarstvenih zavodih, študentskih domovih, zaporih, samostanih ipd.), torej niso zajete v to raziskovanje.

 

Tabela 1: Število gospodinjstev in oseb, sodelujočih v raziskovanju Življenjski pogoji (SILC)

Leto izvedbe raziskovanja SILC Število gospodinjstev Število oseb

2005 8287 27679

2006 9478 31276

2007 8707 28570

2008 9028 28958

2009 9282 29576

2010 9364 29520

2011 9247 28747

2012 9205 28064

2013 9001 27265

2014 9189 27697

2015 8685 26150

 

Vir: SURS

 

Podatki, na katerih temeljijo izračuni, se nanašajo na gospodinjstva ali na člane gospodinjstev, vsi kazalniki pa so definirani na ravni posameznika, tj. izračunani za osebe, ne za gospodinjstvo. Kazalnike izračunamo s pomočjo uteži za celotno populacijo oseb v zasebnih gospodinjstvih v Sloveniji.

 

ZAJETJE

Osnova za vzorčni okvir raziskovanja Življenjski pogoji (SILC) je Centralni register prebivalstva (CRP), poleg tega pa pri določitvi vzorčnega okvira uporabimo kot vir še podatke iz Registra nepremičnin, Registra gospodinjstev ter anketne podatke iz prejšnjih let. V vzorčni okvir so vključene osebe, stare vsaj 16 let, ki so v času izbire enot v vzorec prebivalci Slovenije in ne živijo v institucijah (npr. v domovih za ostarele, socialnovarstvenih zavodih, študentskih domovih, zaporih, samostanih).

Vzorčni načrt je dvostopenjski, stratificiran. Najprej se v vsakem stratumu sistematično izberejo enote prve stopnje (vzorčne enote), nato se v vsaki izbrani vzorčni enoti sistematično izberejo še osebe. Pri izbiri vzorčnih enot uporabimo eksplicitno stratifikacijo po tipih naselja (6 stratumov) in implicitno stratifikacijo po statističnih regijah. Vsaka izbrana oseba nas pripelje v gospodinjstvo, v katerem nato anketiramo vse člane gospodinjstva (če je gospodinjstvo ustrezno za anketiranje).

Vzorčni načrt se pripravi na podlagi štiriletne rotacijske sheme. Gospodinjstva ostanejo v vzorcu štiri leta oz. v štirih valovih. To pomeni, da vzorec sestavljajo štiri rotacijske skupine. Eno rotacijsko skupino vsako leto izločimo iz vzorca, eno pa vanj vključimo na novo. Vsaka rotacijska skupina mora biti za ciljno populacijo reprezentativna.

Bruto velikost vzorca je vsako leto približno 12.500 gospodinjstev. Ker del gospodinjstev zavrača sodelovanje in ker nam z delom gospodinjstev ne uspe vzpostaviti stika, del pa jih je za raziskovanje neustrezen, je končna, neto velikost vzorca približno 9.000 gospodinjstev ali približno 28.000 oseb.

 

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV

 

Vir za izračun kazalnikov dohodka, revščine in socialne izključenosti so podatki iz letnega statističnega raziskovanja Življenjski pogoji (ang. SILC – Statistics on Income and Living Conditions). To raziskovanje temelji na uredbah Evropske komisije in se izvaja v vseh državah članicah EU, zato so podatki vseh držav članic EU med seboj neposredno primerljivi. V Sloveniji smo ga začeli izvajati v letu 2005. Pred uvedbo tega raziskovanja so bili vir za izračun omenjenih kazalnikov podatki iz raziskovanja Poraba v gospodinjstvih (APG).

Podatke, ki jih potrebujemo za raziskovanje Življenjski pogoji, pridobimo iz dveh virov, zato je tudi raziskovanje dvodelno: del podatkov pridobimo z anketnim vprašalnikom (ti podatki se nanašajo na leto izvedbe SILC), del pa iz administrativnih in registrskih podatkov (ti podatki se nanašajo na leto pred izvedbo raziskovanja; to leto je namreč referenčno leto za dohodek). Iz obstoječih registrov in administrativnih evidenc pridobimo podatke v zvezi z dohodkom in tudi nekatere druge informacije in jih potem povežemo s podatki, pridobljenimi z vprašalnikom.

Z uporabo registrov in administrativnih virov bistveno razbremenimo anketirance, hkrati pa se precej poceni tudi izvedba raziskovanja.

 

Vprašalnik je razdeljen na tri večje sklope vprašanj. Prvi del vsebuje uvodna vprašanja, s katerimi ugotovimo, ali je gospodinjstvo za anketiranje ustrezno (ali izbrana oseba prebiva na naslovu), in t. i. register oseb, iz katerega zberemo osnovne podatke o vseh osebah, ki živijo v gospodinjstvu. Sledi sklop vprašanj, ki se nanaša na gospodinjstvo kot celoto. Vprašanja v zadnjem sklopu pa so namenjena izbrani osebi. Poleg standardnih vprašanj, tj. takih, ki se ponovijo vsako leto, vključimo v vprašalnik tudi dodaten, za posamezno leto poseben sklop vprašanj (priložnostni modul), s katerimi pridobimo podatke, ki še dodatno osvetlijo življenjske razmere prebivalcev.

 

Registrske in administrativne podatke, ki jih uporabimo v tem raziskovanju, pridobimo od institucij, ki zbirajo določene podatke za svoj namen (Finančna uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Centralni register prebivalstva, Statistični register delovno aktivnega prebivalstva). Podlaga za prevzem in uporabo teh podatkov je Zakon o državni statistiki. Vsi finančni podatki iz administrativnih virov se nanašajo na prejšnje leto, tj. na leto pred izvedbo raziskovanja SILC (referenčno leto za dohodek).

 

Metodologija

Podatki so prevzeti od Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Nad podatki je bila opravljeno uteževanje in normalizacija z demografskimi podatki prostorskih enot.

Opozorila

Kazalnik zavzame pozitivne vrednosti, zaokrožene na eno decimalno mesto. Kazalnik je prikazan za prostorske enote, ki so veljavne v letu izračuna. Kjer podatek ni na razpolago, vrednost ni prikazana.

SURS, Spremembe prostorskih enot - naselja

SURS, Spremembe prostorskih enot - občine

Kontakt vzdrževalca

Mihael Fonda, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (MOP)

Datum zadnje spremembe

8.11.2021