Stanovanja / Število stanovanj

Opis kazalnika

Kazalnik prikazuje absolutno število stanovanjskih enot v posamezni prostorski enoti. 

Oznaka

S1

Ključne besede

Prostor, stanovanja, stanovanjska problematika, gradbeništvo

Cilj / namen

Kazalnik prikazuje velikost stanovanjskega fonda, torej absolutnega števila vseh stanovanjskih enot, med katere spadajo:

  • stalno naseljena, občasno naseljena in nenaseljena običajna stanovanja
  • skupinska stanovanja.

drugi naseljeni prostori, ki so se v času Registrskega popisa uporabljali kot stanovanja.

Ključno sporočilo

Velikost stanovanjskega fonda predstavlja kapaciteto stanovanjskih enot v posamezni prostorski enoti, ki ob upoštevanju površine prostorske enote kaže na gostoto pozidave in urbano razvitost območja.

Podatek o absolutnem številu stanovanjkih enot sicer ni normaliziran na površino prostorske enote ali na drugo statistično spremenljivko, zato direktna primerjava med prostorskimi enotami ni metodološko pravilna. Enako velja za primerjavo med različnimi časovnimi obdobji prikaza – primerjave morajo upoštevati morebitne spremembe prostorskih enot.

Vsebinski komentar

Definicija

Povzeto po Metodološko pojasnilo SURS: Stanovanja, Slovenija, 1.1.2011, 1.1.2015

Stavba je vsak gradbeni objekt, ki ima štiri samostojne zidove in enega ali več vhodov in je zgrajen zato, da se v njem prebiva, opravlja katerokoli dejavnost ali hrani materialne dobrine.

Stavba s stanovanji je stavba, ki vsebuje vsaj eno stanovanje, namenjeno za prebivanje ljudi ali za sezonsko oziroma sekundarno rabo. Stavbe, ki vsebujejo skupne in druge stanovanjske enote, niso vštete. Seštevek naseljenih stanovanj in drugih stanovanjskih enot predstavlja „stanovanjske enote“.

Stanovanja so strukturno ločeni in neodvisni prostori na fiksnih lokacijah, namenjeni za trajno prebivanje ljudi in se na referenčni dan: (a) uporabljajo kot prebivališče, (b) so prazni ali (c) rezervirani za sezonsko ali sekundarno rabo. „Ločeni“ pomeni obdani s stenami in pokriti s streho ali stropom, tako da se ena ali več oseb lahko osami. „Neodvisni“ pomeni, da imajo neposreden dostop z ulice ali s stopnišča, s prehoda, s hodnika ali iz kleti. Skupinski bivalni prostori in bivalne enote za posebne namene niso všteti. Prav tako niso všteta stanovanja, ki niso primerna za bivanje.

Metodologija

Ni izračuna, prikazani so absolutni podatki.

Opozorila

Kazalnik je navzdol omejen z vrednostjo 0 (je pozitiven).

Kazalnika se ne izračunava za prostorske enote, ki so se ustvarile, spremenile (pripojitve, razdružitve) ali so bile ukinjene v obdobju 2011-2018. Kazalnika se ne izračunava za prostorske enote, za katere v evidencah SURS (vir 1) podatek ni na voljo.

SURS, Spremembe prostorskih enot - občine

Kontakt vzdrževalca

Mihael Fonda, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (MOP)

Datum zadnje spremembe

18.10.2020