Gospodarski razvoj / Rast števila delovno aktivnega prebivalstva

Opis kazalnika

Kazalnik prikazuje verižni indeks stopnje rasti števila delovno aktivnega prebivalstva, ki predstavlja razmerje med številom delovno aktivnega prebivalstva v prvem mesecu leta izračuna in številom delovno aktivnega prebivalstva v prvem mesecu predhodnega leta.

Oznaka

G11

Ključne besede

Trg dela, delovna mesta, zaposlovanje, ekonomsko okolje, gospodarstvo

Cilj / namen

Spremljanje sprememb števila delovno aktivnega prebivalstva je temeljni ekonomski kazalnik, ki kaže na spremembe v gospodarstvu države. Namen kazalnika je prikazati podatke o številu delovno aktivnega prebivalstva ter spremembah v številu. Ti podatki so pomembni za ugotavljanje stanja in sprememb na trgu dela v Sloveniji.

Ključno sporočilo

Kazalnik omogoča grafični prikaz verižnega letnega indeksa števila delovno aktivnega prebivalstva, ki omogoča spremljanje ekonomskih razmer, ki privedejo do ustanavljanja novih delovnih mest, v določeni prostorski enoti. Na območjih z nizkimi vrednostmi kazalnika se zmanjšuje delež prebivalcev, ki so delovno aktivni (zaposlene in samozaposlene osebe). Zmanjševanje delovne aktivnosti vpliva na blaginjo prebivalstva, revščino, socialne transferje itd. Zaradi krajšega časovnega obdobja opazovanja se lahko opazi stanje in spremembe na trgu dela v Sloveniji.

Vsebinski komentar

Kartogram 1: Gibanje števila delovnih mest (kazalnik G11) po občinah RS v letih 2007-2012.

Kartogram 1 prikazuje gibanje števila delovnih mest po občinah RS v letih 2007-2013. V 61-tih občinah je prišlo do šibke rasti števila delovnih mest, medtem ko je v ostalih prišlo do upada. Najmočnejši padec števila delovnih mest se je zgodil v občini Maribor, prav tako močno zmanjšanje števila delovnih mest pa zasledimo še v občinah Velenje, Ljubljana, Celje in Kranj.Število delovnih mest je najbolj upadlo v večjih mestih, kjer je skoncentrirano največje število delovnih mest. V večjem številu občin v suburbanizarih območjih v bližini večjih urbanih središč pa se je število delovnih mest nekoliko povečalo.

Vir besedila: Poročilo o prostorskem razvoju, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP

Slika 1:

Definicija

ENOTE OPAZOVANJA

Ciljna populacija je aktivno prebivalstvo na območju Slovenije. To so delovne aktivne osebe, ki delajo na območju Slovenije, in registrirane brezposelne osebe. Enote opazovanja so:

  • zaposlene osebe, ki delajo po pogodbah o zaposlitvi,
  • samozaposlene osebe z obveznim socialnim zavarovanjem in
  • registrirane brezposelne osebe.

ZAJETJE

Pri registrskih podatkih (prevzetih iz SRDAP in od ZRSZ) gre za popolno zajetje, medtem ko so rezultati ADS ocene, ki temeljijo na statističnem vzorcu (ti se upoštevajo samo pri številu kmetov).

VIR

Posredno: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) – za podatke o zaposlenih in samozaposlenih osebah

Direktno: SURS

Podatki o zaposlenih in samozaposlenih osebah (razen o kmetih) se od leta 2005 v celoti prevzemajo iz SRDAP. Pred tem letom je bilo vir podatkov o zaposlenih osebah pri pravnih osebah v mesečnih objavah Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah (ZAP/M). V matrikah SI-STAT je ne glede na to tudi za časovne vrste pred letom 2005 vir SRDAP. Glavni vir za dopolnjevanje SRDAP-a so podatki prijav, sprememb in odjav v obvezna socialna zavarovanja oz. t. i. obrazci M. Navodila za izpolnjevanje teh obrazcev določa Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/11 in 57/11 - popr.). Te podatke zbira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in jih mesečno posreduje SURS-u. Vir podatkov za SRDAP so tudi Poslovni register Slovenije (PRS), Register prostorskih enot (RPE) in nekateri drugi viri Statističnega urada.

DEFINICIJE

Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo in registrirane brezposelne osebe.

Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe, ki delajo na območju Slovenije.

V delovno aktivno prebivalstvo so vključene zaposlene in samozaposlene osebe, ki so obvezno socialno zavarovane, ne glede na to, ali imajo zaposlitev s polnim ali s krajšim delovnim časom, in ne glede na to, ali so na porodniškem dopustu, dopustu za nego ali varstvo otroka ali so odsotne z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege ožjega družinskega člana.

Niso pa vključene osebe, ki delajo po podjemnih pogodbah (pogodbi o delu) in avtorskih pogodbah, osebe, ki opravljajo študentsko delo, osebe, ki opravljajo delo za neposredno plačilo, pomagajoči družinski člani, osebe, zaposlene pri delodajalcih s sedežem v Republiki Sloveniji in poslane na delo ali na strokovno izobraževanje v tujino (npr. osebe, zaposlene pri slovenskih predstavništvih, na gradbiščih v tujini ipd.), ter državljani Republike Slovenije, ki so zaposleni pri tujih delodajalcih v tujini (npr. v sosednjih državah).

Vir: SURS

IZRAČUN KAZALNIKA

Kazalnik se izračuna kot:

pri čemer je

NP,T – število delovno aktivnih prebivalcev v prostorski enoti na31. januar leta, za katerega se izračunava kazalnik (npr. na dan 31.1.2015 za leto 2015)

NP,T1 – število delovno aktivnih prebivalcev v prostorski enoti na 31. januar, 1 leto pred letom, za katerega se izračunava kazalnik (npr. na dan 31.1.2014 za leto 2015)

Metodologija

Za prostorske enote, ki so imele 0 delovno aktivnega prebivalstva v letu pred letom izračuna (NP,T1), se preračun koeficienta ne izvede po enačbi iz definicije, rezultat koeficienta se zapiše z vrednostjo 150,00.

Primer:

Grosuplje, podatek za 31.1.2015: 8264

Grosuplje, podatek za 31.1.2014: 8122

Rezultat se zaokroži na 2 decimalni mesti. Vrednosti, ki so večje od 150, se navzdol zaokroži na 150,00 zaradi boljšega kontrasta rezultatov, ko so le-ti prikazani z barvno lestvico. Iz istega razloga se vrednosti, ki so manjše od 50, navzgor zaokroži na 50,00.

Opozorila

Kazalnik lahko zasede vrednosti med 50,00 in 150,00.

Kazalnik je izračunan za prostorske enote na območju Republike Slovenije, ki se v letu izračuna in predhodnem letu niso ustanovile, spremenile ali ukinile.

Kazalnik je prikazan samo za časovno obdobje 2011-2021.

SURS, Spremembe prostorskih enot - naselja

SURS, Spremembe prostorskih enot - občine

Kontakt vzdrževalca

Mihael Fonda, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (MOP)

Datum zadnje spremembe

8.11.2021