Graditev / Število gradbenih dovoljenj / Skupaj

Opis kazalnika

Kazalnik prikazuje razmerje med:

  • številom gradbenih dovoljenj, ki so bila izdana v posameznem koledarskem letu ter
  • številom prebivalcev v prostorski enoti, izražen v enotah po 1000 prebivalcev.

Gradbena dovoljenja so razdeljena v tri kategorije: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, skupno število.

Oznaka

P7

Ključne besede

Prostor, graditev, stavbe, gradbena dovoljenja, gradnja, nepremičnine

Cilj / namen

Kazalnik ločeno prikazuje delež števila izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske in nestanovanjske stavbe. Cilj je prikazati gradbeno aktivnost v določeni prostorski enoti, ki nakazuje vrsto razvoja prostorske enote v krajših časovnih obdobjih.

Namen raziskovanja je pridobiti podatke o gradbeni dejavnosti za stavbe na osnovi gradbenih dovoljenj, ki jih je izdal upravni organ. Podatki so pomembni za statistično spremljanje kratkoročnega gibanja v gradbeni dejavnosti, za pregled nad posegi v prostor, za poslovno odločanje v gradbeni dejavnosti in z njo povezanih dejavnostih ter za mednarodne primerjave.

Ključno sporočilo

Čeprav število gradbenih dovoljenje ne odraža obsega gradenj na določenem območju, se lahko iz števila izdanih gradbenih dovoljenj sklepa na naravo razvoja določenega območja. Če v določeni prostorski enoti več let zapored izdajajo samo gradbena dovoljenja za stanovanjsko gradnjo, lahko to vpliva na bivanjsko/delovno naravo območja, število delovnih mest na delovno aktivnega prebivalca, gospodarsko razvitost itd.

Vsebinski komentar

Inštrument za doseganje ciljev prostorske politike so prostorski akti na državni, občinski in medobčinski ravni. Z državnimi prostorskimi akti – državni prostorski načrt (DPN) – se načrtujejo objekti državnega pomena in so podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Z občinskimi prostorskimi akti – občinski prostorski načrt (OPN) se določajo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, v njih se določi namenska rabo prostora in določijo pogoji za projektiranje objektov. OPN so podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kartogram 1: Število izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev po občinah leta 2013 glede na leto 2008 (barvna skala). Delež izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo leta 2013 glede na leto 2008 (šrafura).

Na kartogramu 1 je bila uporabljena lestvica za gibanje izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev.

Preglednica 1: Izdana gradbena dovoljenja na 1000 prebivalcev

Število gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev leta 2013 glede na leto 2008

Razredi

Število občin v posameznem razredu

Močan padec

0-50 %

72

Padec

51 % - 90 %

74

Stabilno

91 % - 110 %

17

Šibka rast

111 % - 200 %

33

Močna rast

Nad 200 %

13

Vir podatkov: SURS

Izračunan je bil tudi odstotek izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo, glede na vsa gradbena dovoljenja na 1000 prebivalcev.

Preglednica 2: Delež izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo, glede na vsa gradbena dovoljenja na 1000 prebivalcev

Delež gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo od vseh izdanih gradbenih na 1000 prebivalcev leta 2013 glede na leto 2008

Gradbena dovoljenja za stanovanjsko gradnjo leta 2013 glede na leto 2008

Število občin v posameznem razredu

Padec gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo

Od 0 do 95 %

96

Stabilno

95 % do 105 %

42

Rast deleža gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo

Več kot 105 %

72

Vir podatkov: SURS

Kartogram 2: Število izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev po občinah leta 2013 glede na leto 2008 (barvna skala). Več kot 85 % izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo v letu 2013 (šrafura) (SURS)

Na kartogramu 2 so z barvno šrafuro prikazane občine, v katerih je bilo več kot 85 % gradbenih dovoljenj v letu 2013 izdanih za stanovanjsko gradnjo. Barvna lestvica izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev je enaka kot na sliki 1.

Število izdanih gradbenih dovoljenj je od leta 2008 do leta 2013 naraslo v 58 od 2012 občin, kar v 72 občinah pa ne dosegajo niti 50 % izdanih gradbenih dovoljenj glede na leto 2008 (kartogram 1). Na splošno je opazen trend zmanjševanja izdaje gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev.  V 74 od 2012 občin je več kot 85 % vseh izdanih gradbenih dovoljenj v letu 2013 bilo za stanovanjsko gradnjo. V občinah Jezersko, Ribnica na Pohorju, Dobrna, Štore, Tržič, Tabor, Razkrižje in Dornava je bila od leta 2008 vsa gradnja le stanovanjska. V občini Celje so bila v letu 2011 in 2012 izdana gradbena dovoljenja le za stanovanjsko gradnjo. PO tipu uzdaje gradbenih dovoljenj izstopajo občine občine Horjul, kjer je v desetih od petnajstih opazovanih let bila prisotna le stanovanjska gradnja, Jezersko (11/15), Luče in Lukovica (8/15), Štore in Tabor (9/15), pri čemer je bila samo stanovanjska gradnja od leta 2007. Podatki so na voljo od leta 1999 in prilagojeni na metodologijo leta 2011. Podatke vodi SURS. Za podrobno analizo bi bilo smiselno spremljati podatek na ravni naselja.

Vir besedila: Poročilo o prostorskem razvoju, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP

Slika 1:

Definicija

Enote opazovanja so stavbe, za katere je upravna enota izdala gradbeno dovoljenje. Do konca leta 2011 se je za razvrščanje objektov na stavbe in gradbene inženirske objekte uporabljala Enotna klasifikacija vrst objektov (CC-SI), ki je bila sprejeta z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003). Od leta 2012 pa se uporablja Klasifikacija vrst objektov, ki je bila sprejeta z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011). Klasifikacija vrst objektov (CC-SI) temelji na klasifikaciji Classification of Types of Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski uniji.

V statistično raziskovanje so zajete vse stanovanjske in nestanovanjske stavbe, za katere je v opazovanem obdobju upravna enota izdala gradbeno dovoljenje za: novogradnjo, povečavo ali spremembo namembnosti. Pri povečavah stanovanjskih stavb ne upoštevamo prizidave sob ali pomožnih prostorov. Od leta 2015 se h gradbenim dovoljenjem za stavbe štejejo tudi gradbena dovoljenja za stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. To so manjše stavbe (npr. garaže, lope, ute ipd.), ki niso namenjene za prebivanje. Gradbeno dovoljenje za te stavbe pridobi investitor po enostavnejšem postopku.

Podatke zbiramo z mesečnim vprašalnikom Gradbeno dovoljenje za stavbo (GRAD-GD/M). Vir podatkov za izpolnjevanje vprašalnika je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katero razpolaga oddelek za okolje in prostor v okviru upravnega organa.

DEFINICIJE

Gradbeno dovoljenje za stavbo je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero predpiše pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.

Stanovanjska stavba je stavba, v kateri se vsaj polovica uporabne površine uporablja za prebivanje. Če se za prebivanje uporablja manj kot polovica uporabne površine stavbe, se ta uvrsti k nestanovanjskim stavbam, in sicer po pretežni namembnosti, za katero je zasnovana.

Nestanovanjska stavba je stavba, v kateri se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti. Če se vsaj polovica uporabne površine stavbe uporablja za prebivanje, se stavba uvrsti k stanovanjskim stavbam.

Novogradnja ali povečava je gradnja novega objekta oz. izvajanje del, s katerimi se zgradi nov objekt ali dozida/nadzida že obstoječi objekt ali pa izvajanje takih del, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta. Nadomestna gradnja se šteje za novogradnjo.

IZRAČUN KAZALNIKA

Kazalnik se izračuna kot:

pri čemer je

NSK.P,T –število gradbenih dovoljenj, izdanih v letu izračuna, za posamezno kategorijo gradnje (stanovanjska/nestanovanjska), za prostorsko enoto

NPP,T – število prebivalcev na 1.7. v letu izračuna, v prostorski enoti, za katero se izvaja preračun, izražen v enotah po 1000 prebivalcev

Metodologija

Primer:

Grosuplje, število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjsko gradnjo, podatek za leto 2014: 30

Grosuplje, podatek o številu prebivalcev na 1.7.2014, v enotah po 1000 prebivalcev: 19,930

Rezultat se zaokroži na 2 decimalni mesti. 

Opozorila

Kazalnik je navzdol omejen z vrednostjo 0,00 (je pozitiven).

Kazalnik je izračunan za prostorske enote na območju Republike Slovenije, ki se v posameznem letu izračuna (2008-2020) niso ustanovile, spremenile ali ukinile. 

Kazalnika se ne izračunava za prostorske enote, za katere v evidencah SURS podatek ni na voljo.

SURS, Spremembe prostorskih enot - naselja

SURS, Spremembe prostorskih enot - občine

Kontakt vzdrževalca

Mihael Fonda, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (MOP)

Datum zadnje spremembe

8.11.2021