Graditev / Objekti priklj. na komun. omrežje / Delež objektov priklj. na komun. omrežje

Opis kazalnika

Kazalnik prikazuje število in delež objektov, ki so priklopljeni na komunalno omrežje, glede na register evidentiranih nepremičnin (REN). 

Oznaka

P14

Ključne besede

Prostor, nepremičnine, komunalna infrastruktura, omrežje, opremljenost

Cilj / namen

Kazalnik prikazuje komunalno opremljenost objektov, kot je razvidna iz registra evidentiranih nepremičnin (REN), ki ga vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). Kazalnik izraža razvitost komunalnega omrežja v določeni prostorski enoti.

Ključno sporočilo

Prostorske enote z visokim deležem komunalno opremljenih objektov imajo običajno bolje izgrajeno komunalno infrastrukturo. Na delež vpliva tudi zgoščenost in število objektov v prostorski enoti ter razpršenost naselij znotraj nje. Register evidentiranih nepremičnin (REN) se po svoji inicialni vzpostavitvi leta 2008 vzdržuje le na zahtevo stranke oziroma s privzemom iz drugih uradnih evidenc, zato lahko obstajajo razlike med izkazanim in dejanskim stanjem. 

Vsebinski komentar

Preglednica 1: Dolžina kanalizacijskega omrežja in število priključkov na komunalno omrežje

 

2012

2013

Sprememba_2012_2013

Dolžina kanal. omrežja (km)

Št. priključkov

Dolžina kanal. omrežja (km)

Št. priključkov

 Sprememba

dolžina kanal. omrežja (km)

Sprememba

št. priključkov ( %)

SLOVENIJA

8096

250211

8501

267676

405

7,0 %

Vzhodna Slovenija

4218

126715

4747

146408

529

15,5 %

Pomurska

704

20718

818

22910

114

10,6 %

Podravska

1157

43816

1202

42926

45

-2,0 %

Koroška

369

7786

392

16557

23

112,7 %

Savinjska

810

24301

1081

30329

271

24,8 %

Zasavska

131

1493

130

3247

-1

117,5 %

Posavska

323

7060

339

7812

16

10,7 %

Jugovzhodna Slovenija

592

15620

635

16654

43

6,6 %

Primorsko-notranjska

132

5921

150

5973

18

0,9 %

Zahodna Slovenija

3878

123496

3754

121268

-124

-1,8 %

Osrednjeslovenska

1913

55464

1616

57351

-297

3,4 %

Gorenjska

727

21613

779

22112

52

2,3 %

Goriška

526

20528

549

15454

23

-24,7 %

Obalno-kraška

712

25891

810

26351

98

1,8 %

Vir podatkov: SURS

Dolžina kanalizacijskega omrežja se v splošnem povečuje, čeprav se je v zahodni Sloveniji ter osrednjeslovenski regiji dolžina kanalizacijskega omrežja zmanjšala. Število priključkov na kanalizacijsko omrežje se v treh regijah zmanjšuje, občuten porast je v zasavski in koroški statistični regiji.

Vir besedila: Poročilo o prostorskem razvoju, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP

Slika 1:

Definicija

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah.

Nepremičnina je lahko samostojno zemljišče (parcela), zemljišče s pripadajočimi sestavinami (npr. parcela z enodružinsko hišo), stavba (npr. stavba s stavbno pravico) ali del stavbe (npr. stanovanje). Vsi deli ene nepremičnine (zemljišča in deli stavb) imajo enako lastništvo.

V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. V registru nepremičnin so vpisani tudi podatki o osebah, ki so verjetno lastnik nepremičnine. Predvsem to velja za stanovanja in druge dele stavb, ki lastništva nimajo vpisanega v zemljiško knjigo.

Podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani samo v registru nepremičnin, lastniku ne zagotavljajo pravne varnosti, saj ne predstavljajo podlage za vpisa lastništva v zemljiški knjigi.

Podatki v registru nepremičnin, ki niso prevzeti iz katastrov ali zemljiške knjige, niso povsem zanesljivi.

VIR: GURS

Vsaka stavba je v REN (ren_stavbe.txt) opremljena z različnimi atributi, med njimi je tudi z enoličnim identifikatorjem stavbe (STA_SID), podatkom, ali je priključena ja kanalizacijsko omrežje (ID_KANALIZACIJA) ter z opisnim podatkom priključenosti na kanalizacijsko omrežje (ID_KANALIZACIJA_OPIS). Za 98,9% stavb (objektov) so ti atributi izpolnjeni. Stavbe, ki teh atributov nimajo izpolnjenih, ne obravnavamo v izračunu tega kazalnika, saj je status njihovega komunalnega priključka neznan.

Ker REN ne beleži historiata sprememb ali stanj na določen datum, lahko v analizo vključimo le podatke, ki so bili v REN veljavni na datum privzema podatkov.

DEFINICIJE

Nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami. Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru. Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb.

Sestavni deli nepremičnine so parcele in deli stavb. Na sestavo nepremičnin vpliva lastništvo parcel, stavb in delov stavb. Pravila sestavljanja so opisana v prilogi metodologije.

Identifikacija sestavnih delov nepremičnine se izvede v izvorni evidenci. To pomeni, da se identifikator stavbe ali dela stavbe vedno določi v katastru stavb in parcelna številka vedno v zemljiškem katastru. Identifikator nepremičnine je strojni identifikator in se uporablja samo pri digitalni izmenjavi podatkov.

IZRAČUN KAZALNIKA

Kazalnik se izračuna kot:

pri čemer je

NKOSP,T – število komunalno opremljenih stavb, torej tistih, ki imajo v REN (ren_stavbe.txt) pod atributom ID_KANALIZACIJA vrednost »1«, v obdobju privzema podatkov iz REN, za prostorsko enoto

NSP,T – število stanovanj, ki imajo v REN (ren_stavbe.txt) izpolnjen atribut ID_KANALIZACIJA, v obdobju privzema podatkov, za prostorsko enoto

Metodologija

Primer:

Grosuplje, število komunalno opremljenih stavb na datum privzema iz REN: 2218

Grosuplje, število vseh stanovanj z izpolnjenim atributom ID_KANALIZACIJA: 3105

Rezultat se zaokroži na 2 decimalni mesti. 

Opozorila

Kazalnik zasede vrednosti med 0,00 in 100,00.

Kazalnika se ne izračunava za prostorske enote, ki so se ustvarile, spremenile (pripojitve, razdružitve) ali so bile ukinjene v letu izračuna (2015).

SURS, Spremembe prostorskih enot - naselja

SURS, Spremembe prostorskih enot - občine

Kontakt vzdrževalca

Mihael Fonda, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (MOP)

Datum zadnje spremembe

3.2.2016